Общи условия

Общи условия за участие в събития/семинари,
организирани от „Пауър Бранд” ООД

1. Предмет на Общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Пауър Бранд” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба” 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 92, ет. 1, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201 080 930, предоставя услуги на участниците в събитията /семинарите, организирани от фирмата.

Моля, преди да направите Вашата регистрация, да се запознаете с настоящите Общи условия, които уреждат отношенията  между „Пауър Бранд” ООД и всяко физическо или юридическо лице /Потребител/Участник, посетило сайта www.powerbrand.bg/seminars и извършило заявка за регистрация през него.

2. Регистрация.

Посещението и разглеждането на уебсайта на събитието не изисква регистрация от потребителите. Уебсайтът предоставя на потребителите възможност за получаване на официална информация за събитията /семинарите, организирани от фирмата, както и онлайн регистрация.

За ползване на определени услуги, предлагани на www.powerbrand.bg/seminars се изисква регистрация. Регистрацията е задължителна за участието в събитията/семинарите, организирани от „Пауър Бранд” ООД, като потребителят попълва съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в интернет на страницата на www.powerbrand.bg/seminars. При попълване заявлението за регистрация в www.powerbrand.bg/seminars, потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността, телефонен номер, e-mail адрес и други изискуеми от електронната форма на www.powerbrand.bg/seminars данни. Потребителят е длъжен да посочи пълни верни данни, необходими  за регистрацията и издаването на фактура.

Със зареждане на www.powerbrand.bg/seminars, потребителят се съгласява, че „Пауър Бранд” ООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.powerbrand.bg/seminars, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

Всеки регистриран потребител трябва да получи потвърждение по имейл. Ако потвърждението на регистрацията се забави повече от два дни, потребителят е необходимо да уведоми организаторите по имейл. Фирма „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден/неактуален.

3. Съгласие.

Със зареждане на сайта www.powerbrand.bg/seminars и извършването на регистрация всеки един потребител приема и изразява съгласието си с настоящите Общи условия и  се задължава да ги спазва в отношенията си с „Пауър Бранд” ООД, както и за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.powerbrand.bg/seminars, включително при следващи заявки за участие в семинари/обучения, организирани от „Пауър Бранд” ООД, и дава изричното си съгласие отношенията му с „Пауър Бранд” да бъдат уреждани съгласно тези Общи условия.

4. Такса регистрация и начин на плащане.

Таксата за регистрация е публикувана на www.powerbrand.bg/seminars и включва: присъствие на определен семинар/събитие, организирани от „Пауър Бранд” ООД и материали за семинара/събитието.

Таксата за регистрация е без включен ДДС. Върху цената, обявена в сайта www.powerbrand.bg/seminars се начисляват 20% ДДС съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

След като данните са попълнени успешно, регистрираният участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането. Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

Заявената услуга представлява резервация на място и право на участие в избраното събитие/семинар, организирани от „Пауър Бранд” ООД.   

Таксата за регистрация може да бъде платена чрез банков превод или на място в офиса на фирма „Пауър Бранд” ООД, на адрес: гр. София 1582, ж.к. „Дружба” 2 бул. „Цветан Лазаров” № 92, ет. 1.

При  плащане потребителят заплаща дължимата сума  според валидността на периода, определен като краен срок за всеки вид  регистрация, но не по-късно от 3 работни дни преди началната дата на семинара/събитието за стандартната  регистрация. Потребителят заплаща дължимата сума,  в случай, че  извършва банков превод, по сметка на „Пауър Бранд” ООД с посочено основание за превод: името на  събитието и номерът на регистрацията.
Фирма „Пауър Бранд” ООД има право да променя таксата за регистрация, обявена в www.powerbrand.bg/seminars по всяко време, за което уведомява потребителите в интернет сайта и участниците в събитието/семинара, публикувайки промените предварително в www.powerbrand.bg/seminars, или по друг подходящ начин. Потребителят е длъжен да заплати таксата, която е била актуална по време на неговата регистрация за участие в събитието/семинара.
Фирма „Пауър Бранд” ООД не възстановява заплатени суми на участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства - земетресение, природни бедствия, война, заплаха от бомба и терористичен акт, или други обстоятелства, които произлизат от причини, независещи от фирма „Пауър Бранд” ООД, но възпрепятстват провеждането на събитието/семинара.

5. Обработка на лични данни.

„Пауър Бранд” ООД е вписана като администратор на личните данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява, че „Пауър Бранд” ООД има право да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Потребителя, във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.powerbrand.bg/seminars. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва: име, фамилия, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията в www.powerbrand.bg/seminars. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на услуги чрез www.powerbrand.bg/seminars, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Потребителят предоставя личните си данни доброволно. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от www.powerbrand.bg/seminars.

„Пауър Бранд” ООД събира, обработва и съхранява информация от потребителите, представляваща лични данни, за целите на: идентифициране на потребителя, неговите потребности и интереси,  осигуряване на качествено и персонализирано обслужване, предоставяне на информация за услуги, включително персонализирани промоционални оферти. Информацията се съхранява в базата данни на www.powerbrand.bg/seminars, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си за  обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително и разкриването на личните му данни на трети лица за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: sales@powerbrand.bg

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си личните данни да могат да бъдат  разкривани и предоставяни на: лица, имащи качеството „обработващ лични данни” по см. на ЗЗЛД; банки, институции и други лица, съхраняващи на законно основание данни относно неговата платежоспособност и платежоготовност; на трети лица за статистически цели; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба.

С приемането на настоящите Общи условия Участникът дава съгласието си „Пауър Бранд” ООД да публикува снимков материал, на който той присъства в сайта www.powerbrand.bg/seminars, фирмените страници в социалните медии на семинара/събитието или други информационни канали.

Участникът се съгласява с условието, че неговото име и снимките, на които той присъства биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали във връзка с популяризирането на семинара/събитието.

„Пауър Бранд” не носи отговорност и не дължи обезщетение на Участник, ако снимките, на които той присъства  в сайта  www.powerbrand.bg/seminars, фирмените страници на  „Пауър Бранд” ООД в социалните медии или други информационни канали бъдат използвани от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.

6. Авторско право.

Всички авторски права в материалите, които се предоставят на участниците за целите на събитието, са собственост на фирма „Пауър Бранд” ООД или на съответните носители на авторското право, посочени в тях. Участниците  в събитието имат право върху материалите единствено за лично ползване, като копирането и разпространението им е възможно само при получаване на изрично разрешение от страна на „Пауър Бранд” ООД или от страна на носителя на съответните авторски права.

7. Отказ от договор и рекламации.

При отказ от присъствие на събитието/семинара, участникът, заплатил таксата за регистрация може да предложи да бъде заменен с друг, като уведоми фирма „Пауър Бранд” ООД по имейл най-късно 3 дни преди събитието за данните на новия участник.

Ако участникът е неудовлетворен от събитието, следва да уведоми фирма „Пауър Бранд” ООД в електронна кореспонденция  до 14  дни след събитието/семинара, като посочи съответните недостатъци на събитието/семинара.
Фирма „Пауър Бранд” ООД преценява до каква степен рекламацията е основателна и дали заплатената такса за регистрация в събитието/семинара може да бъде частично възстановена. Разходите във връзка с рекламацията са за сметка на участника.

8. Промяна и отмяна на събитие/семинар.

„Пауър Бранд” ООД има право да промени във времето или отмени изцяло събитие/семинар, организиран от фирмата.
В този случай „Пауър Бранд” ООД се задължава да посочи друга дата за провеждане на събитието/семинара  или да предостави по имейл указания за условията и процедурата за възстановяване на внесената от участника сума, но само в случаите, когато събитието/семинара се отменя окончателно.

„Пауър Бранд” ООД има право да промени лектора/ите, за което не е длъжна да информира участника, като в този случай участникът няма право да прекратява заявката и/или да иска връщане на платената от него такса за регистрация.

Когато се налага договорът за участие в семинар/да бъде прекратен и/или семинарът/събитието бъде отменено по различни причини, за които Пауър Бранд” ООД не носи вина,  „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от участника и/или трети лица, настъпили поради прекратяване на договора и/или поради непровеждането на семинара/събитието.

9. Други.

9.1. За целите на настоящите Общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез интернет до www.powerbrand.bg/seminars.
www.powerbrand.bg/seminars е собственост на „Пауър Бранд” ООД, представлявано от Петя Стоянова; ЕИК: 201 080 930; със седалище в град София и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба” 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 92, ет. 1 За контакт:  телефон 02/ 4 666 787.
Участник е  лице, подало заявка за регистрация и платило такса за регистрация.

9.2. Освен ако в тези Общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.powerbrand.bg/seminars, е собственост на „Пауър Бранд” ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.powerbrand.bg/seminars, без изричното писмено съгласие на „Пауър Бранд” ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.powerbrand.bg/seminars за своя лична употреба.

9.3. Имената на стоки, услуги или дружества, упоменати в съдържанието на www.powerbrand.bg/seminars, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.powerbrand.bg/seminars по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е търговска марка или търговско име.

9.4. „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.powerbrand.bg/seminars или свързаните и предоставяни чрез www.powerbrand.bg/seminar услуги.

9.5. „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност за неизпълнение или неточно или забавено потвърждение на регистрация в случаите, в които Потребителят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни или друга информация, необходима за изпълнение на регистрацията, включително, но не само, когато е посочил непълно, неточно име, непълен, неточен или неверен адрес.

9.6. „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност за неизпълнение или неточно или забавено потвърждение на регистрация поради технически повреди, липса на Интернет връзка, смущения в линиите и/или други събития извън неговия контрол.

9.7. „Пауър Бранд” ООД има право да блокира достъпа до www.powerbrand.bg/seminars и ресурсите на сайта на потребители, които нарушат условията за ползване на сайта и или ги ползват не по предназначение, или нарушат разпоредби на българското законодателство.

9.8. „Пауър Бранд” ООД не гарантира, непрекъснат достъп до сайта www.powerbrand.bg/seminars

9.9. „Пауър Бранд” ООД има право да променя техническите изисквания за достъп до www.powerbrand.bg/seminars в случаи на нововъведения, промени в законодателството или от съображения за сигурност, за което своевременно уведомява потребителите.

9.10. www.powerbrand.bg/seminars може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива интернет страници чрез www.powerbrand.bg/seminars, потребителят се съгласява и приема, че „Пауър Бранд” ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за безопасността на тези сайтове и за информацията, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в www.powerbrand.bg/seminars по никакъв начин не означава, че „Пауър Бранд” ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях стоки и услуги. Потребителите се възползват от препратките www.powerbrand.bg/seminars към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

9.11. „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност за  имуществени и/или неимуществени вреди, причинени на лица и/или имущество по време на събитието/семинара.

9.12. „Пауър Бранд” ООД не носи отговорност за преки и непреки вреди, включително за пропуснати ползи, в резултат на участието  в събитието/семинара.

9.13. „Пауър Бранд” ООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.powerbrand.bg/seminars и настоящите Общи условия, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на www.powerbrand.bg/seminars се публикуват на www.powerbrand.bg/seminars и са достъпни за всички потребители. Изменените Общи условия ще се отнасят до всички събития/семинари, организирани от „Пауър Бранд” ООД, заявките за които са получени след обявяването им на страницата на „Пауър Бранд” ООД.

9.14. За неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.